مودل

مودل سیستەمێ کارگێریا فێرکرنێیە (LMS)  کو دهێتە بکارئینان بو قوتابیێت زانکویێ زاخو. تو دشێی بگەهییە سیستەمی برێکا ڤی لینکێ ل خوارێ:

http://moodle.uoz.edu.krd